Utvalget

Utvalget består av 7 medlemmer:

 •  Leder, som skal være jurist.
 •  1 medlem med juridisk kompetanse og bransjeerfaring
 •  1 medlem med ernæringskompetanse fra bransjen
 •  2 medlemmer med markedsføringserfaring fra bransjen
 •  1 medlem fra allmennheten
 •  1 medlem fra myndighetene 

Utvalget skal:

 •  Behandle klager og brudd på retningslinjene
 •  Motta skriftlig saksunderlag og basert på dette ha vedtaksmøter
 •  Fatte vedtak
 •  Behandle tolkningsspørsmål
 •  Anbefale sekretariatet å revidere veiledningen hvis de finner det nødvendig
 •  Anbefale styret i MFU å revidere retningslinjer hvis de finner det nødvendig
 •  Anbefale styret i MFU å revidere produktlisten hvis de finner det nødvendig
 •  Behandle forhåndsuttalelser

Utvalget er vedtaksdyktig med 5 medlemmer/varamedlemmer tilstedeværende. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Habilitetsregler:

Medlemmene i utvalget skal være uavhengige i forhold til de saker som behandles. Det enkelte medlems habilitet i de saker som skal behandles, skal vurderes i henhold til forvaltningslovens paragraf 6. Habilitetsreglene gjelder ikke for forhåndsuttalelser.

Utvalget består av:

 • Fagutvalgets leder Inger Berg Ørstavik, professor ved Institutt for privatrett, UiO
 • Representant Vincent Tsang, advokat – Virke 
 • Representant Vibeke Trasti, markedssjef COOP Norge SA
 • Representant Inger Marie F. Ingdahl, kommunikasjonsdirektør – Coca-Cola Norge AS
 • Representant Anders Høgberg, Nutrition Manager – Orkla                          
 • Representant: Monica Edbo, seniorrådgiver avd miljø og helse – Helsedirektoratet
 • Representant for allmenheten: Torill Braaten, teaterviter, oversetter og tidligere seniorrådgiver i FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)