Send inn klage

Dersom du mener at en markedsføringsaktivitet strider mot MFUs retningslinjer og veiledning kan du klage inn aktiviteten til MFU, Matbransjens Faglige Utvalg. Det vil da opprettes en sak på bakgrunn av de informasjoner som er gitt. Det er viktig å dokumentere klagen med bilder eller video. Klager vil være anonym gjennom hele prosessen. 
Den innklagede virksomhet vil få oversendt klagen fra MFU og vil ha adgang til å svare på klagen med minst 2 ukers svarfrist. Dersom det er butikker eller medier som er involvert i klagen vil de også få anledning til å kommentere på klagen før den behandles. Deretter vil klagen behandles i Matbransjens Faglig Utvalg. 
Det er et bredt sammensatt utvalg som møtes 6 -7 ganger pr år for å gjøre vedtak i klagesaker. Det betyr at det kan ta noe tid fra klagen sendes inn til den er behandlet ferdig. Vedtak vil bli meddelt den som klager inn. I tillegg vil vedtak publiseres via NTB info og offentliggjøres på nettsiden til MFU og på sosiale medier.

Slik går du frem:

  • Beskriv den markedsføringsaktiviteten som du ønsker å klage inn til MFU. Det er viktig at bildene som dokumenterer klagen klart viser det som det klages på. Sekretariatet i MFU kan være behjelpelig med å fremskaffe dokumentasjon, når mediet/kilden er angitt.
  • Klagen og eventuell dokumentasjon sendes via skjemaet under. Du kan også velge å sende med vanlig post til MFU c/o ANFO, Postboks 557 Sentrum, 0105 Oslo. Du kan også kontakte oss på telefon +47 411 04 055.