Retningslinjer & veiledning

MFU baserer seg på utarbeidede retningslinjer med en tilhørende veiledning.

Retningslinjene har noen grunnsetninger som er basis for ordningen.

Veiledningen er utarbeidet for å utdype Retningslinjene og gi et mer utfyllende meningsinnhold. Den angir i større detalj hva som ligger innenfor og utenfor selvreguleringsordningen.

Begge dokumenter bør legges til grunn når en skal vurdere om et markedsføringstiltak er i tråd med hva ordningen innbærer.