Forhåndsavklaring

Er kampanjen OK? Du kan få tatt en forhåndsavklaring av kampanjer i forhold til reglene for MFU ved å forelegge kampanjeforslaget for Utvalget i deres møter eller ved særskilt diskusjon. Alle forhåndsavklaringer vil selvsagt behandles konfidensielt. Det bør legges inn litt tid til dette fordi det kreves at Utvalget vurderer saken sammen. Ta kontakt med […]