Forhåndsavklaring - Er kampanjen OK?

Du kan få tatt en forhåndsavklaring av kampanjer i forhold til reglene for MFU ved å forelegge kampanjeforslaget for Utvalget i deres møter eller ved særskilt diskusjon. Slike forhåndsavklaringer vil selvsagt behandles konfidensielt. Det bør legges inn litt tid til dette fordi det kreves at Utvalget kan få vurdert saken sammen. Ta kontakt med Wenche Jacobsen telf 93259461 for mer informasjon eller send forslaget til kampanje inn til mfu@mfu.as