Retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn

     
     
Disse retningslinjene avløser retningslinjene fra 2007, oppdatert juni 2009.

1.     Bakgrunn

Markedsføring av mat og drikke bør søke å bidra til et balansert og variert kosthold. Eksempelvis bør ikke markedsføring oppmuntre eller oppfordre til overforbruk.

Barn er en særlig sårbar gruppe, som skal beskyttes mot markedsføring særlig rettet mot dem.
Disse retningslinjene gjelder som et supplement til øvrige lover og forskrifter om markedsføring, herunder markedsførings- og kringkastingsloven.

2.     Forbud mot markedsføring overfor barn

Markedsføring av produkter, som er omfattet av produktlisten, skal ikke være særlig rettet mot barn under 13 år. Med markedsføring menes salgsfremmende tiltak.

Følgende anses ikke som markedsføring:

a)  Selve produktet, inkludert emballasje

b)  Alminnelig oppstilling av produkter på utsalgssted

c)   Sponsing som kun innebærer bruk av sponsors navn, sponsors- eller et produkts varemerke, herunder utdeling av vareprøver etter samtykke fra foreldre eller andre ansvarlige

Reklame som sendes etter kl. 21.00 på TV vil ikke anses for å være markedsføring særlig rettet mot barn.

3.     Aktsom markedsføring overfor ungdom

Ved markedsføring av produkter som er omfattet av produktlisten, og som er særlig rettet til ungdom, skal det tas hensyn til og vises aktsomhet overfor alder og utvikling.

4.     Vurdering av overtredelse

Ved vurderingen av om markedsføringen er særlig rettet mot barn, skal det foretas en helhetsvurdering hvor det skal legges vekt på:

a)    I hvor stor grad appellerer media som er brukt særlig til barn?

b)    I hvor stor grad appellerer virkemidlene som er brukt særlig til barn?

c)     I hvor stor grad appellerer de markedsførte produktene særlig til barn?

Det presiseres at et produkt, herunder emballasjen mv, ikke i seg selv er å anse som markedsføring, jf. punkt 2 bokstav a.

5.     Tilsyn

Matbransjens faglige utvalg behandler klager.

6.   Ikrafttredelse

De nye retningslinjene er rådgivende fra 1. august 2013, og bindende fra 1. januar 2014.