Hvorfor er Matbransjens Faglige Utvalg opprettet?

     
     
En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat står bak Matbransjens Faglige Utvalg.

Utgangspunktet for MFU er at bransjeaktørene NHO, Virke og ANFO er enige om følgende:

- Kostholdsdebatten er svært viktig

- Fedme og overvekt er store samfunnsproblemer

- Det er ingen som ønsker markedsføring av definerte mat og drikkeprodukter rettet mot barn.

En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat står bak Matvarebransjens Faglige Utvalg.

Denne ordningen var  veiledende fra 1.8.2013 og trådte i kraft 1.1.2014. Den avløste frivillige retningslinjer fra 2007. Retningslinjer og veiledning ble revidert 1.9.2016 og 1.10.19.

Det er etablert retningslinjer og en utdypende veiledning som sammen med en produktliste angir det omfanget som ordningen med MFU har.

Formålet med retningslinjene er å supplere og utdype eksisterende lovverk og bidra til en god og ansvarlig markedsføringspraksis. Retningslinjene skal bevisstgjøre de næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge, og bidra til at disse gruppene skjermes mot uheldig markedspåvirkning.

 

Eierskap og styre

 

Virke_Anfo_NHO

MFU eies av ANFO, NHO og VIRKE.  Disse har ansvaret for at ordningen fungerer etter intensjonen.

Styret

 • Styret består av 6 medlemmer, to fra hver eier.
 • Styret har ansvar for oppnevning av representantene til Matbransjens Faglige Utvalg.
 • Styret har ansvar for budsjett og økonomi.
 • Styret har ansvar for revidering av retningslinjer.
 • Styret har ansvar for revidering av produktlisten.


Styret i MFU 2019:

Valgt av ANFO:

Mette Vonen, McDonalds
Martin Rove, Orkla (styrets leder)

Valgt av NHO: 
Unn Grønvold Nikolaisen, Tine
Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

Valgt av Virke:
Ingrid Amundsen, Circle K
Bård Gultvedt, Norgesgruppen                

Om klagebehandling i MFU:
Dersom du mener at en markedsføringsaktivitet strider mot MFUs retningslinjer og veiledning kan du klage inn aktiviteten til MFU, Matbransjens Faglige Utvalg. Det vil da opprettes en sak på bakgrunn av de informasjoner som er gitt.

Beskriv den markedsføringsaktiviteten som klagen gjelder, og helst hvor og når den skjedde, og gjerne også hva du reagerer på. Legg ved kopi av annonsen, bilde etc. som dokumentasjon hvis du har. Sekretariatet i MFU kan være behjelpelig med å fremskaffe dokumentasjon, når mediet/kilden er angitt.

En klage skal bestå av identifikasjon av klager, identifikasjon av innklaget, samt en skriftlig redegjørelse for klagegrunnlag og en dokumentasjon av det påståtte brudd. Klager er anonymisert i forhold til videre saksbehandling, med mindre det uttrykkes noe annet fra klager.

Ved mottak av klagen kontaktes innklaget som gis en rett til tilsvar innen 14 dager. Dersom både leverandør og kjede/sisteledd er nevnt i klagen sendes klagen til begge parter for uttalelse.

Dersom et konkret medie er en del av klagegrunnlaget, sendes det en gjenpart av klagen til angjeldende medie, med anledning til uttalelse. Mediene er imidlertid ikke omfattet av selvreguleringsordningen slik den er etablert og vil dermed ikke bli en direkte part i vedtaket.

Utvalgets leder avgjør om det bør gis anledning til replikk og eventuell duplikk som sekretariatsleder innhenter.

Klagen tas deretter opp til vedtak i Utvalget.

Dersom det i møtet etterlyses ytterligere informasjon kan vedtaket utsettes til neste møte eller avgjøres ved en telefonkonferanse.

Bedriften blir informert om vedtaket og vedtaket blir offentliggjort og publisert via NTB info. Alle vedtak, positive og negative offentliggjøres.

Alle klager sendes til leverandør og/eller kjede uten forutgående vurdering av innholdet i klagen. Det betyr at alle klager uansett om de faller utenfor eller innenfor MFUs virkeområde blir videresendt til de(n)angjeldende bedriften(e). Dette har vært gjort for å fange opp alle reaksjoner som kommer og dermed gi bedriftene viktig input. Dessuten har det vært et viktig hensyn å vise at ordningen tas på alvor av bransjen. Ofte kommer det dessuten inn grensetilfeller hvor et skjønn må inn. 

Hvem kan klage og hvor klager man?

Enhver kan innklage en sak for utvalget.

Sekretariatet har dog ikke adgang til å klage inn noen.

Klagen meldes inn til utvalget, sekretariatet tar seg av det administrative.

Det skal være enkelt å klage. Klagen skal uttrykkes kort og konsist.

Forhåndsavklaringer:
Virksomheter som ønsker å få vurdert et  fremtidig markedstiltak kan henvende seg til MFU og få en forhåndsavklaringer. Slike saker behandles med streng konfidensialitet. Utvalget legger ikke habilitetsvurderinger til grunn for forhåndsavklaringer.  En slik avklaring vil ikke være bindende i forhold til senere klage, men anses som veiledende. Utvalget kan komme med slike uttalelser etter møter i Utvalget, ved telefonkonferanse eller ved mailutveksling. Dersom de skjer ved telefonkonferanse eller mailutveksling skal det foreligge et konkret skrevet forslag som det skal  diskuteres ut fra. 

Utvalget:
Utvalget består av 7 medlemmer:

 •  Leder, som skal være jurist.
 •  1 medlem med juridisk kompetanse og bransjeerfaring
 •  1 medlem med ernæringskompetanse fra bransjen
 •  2 medlemmer med markedsføringserfaring fra bransjen
 •  1 medlem fra allmennheten
 •  1 medlem fra myndighetene 

Utvalget skal:

 •  Behandle klager og brudd på retningslinjene
 •  Motta skriftlig saksunderlag og basert på dette ha vedtaksmøter
 •  Fatte vedtak
 •  Behandle tolkningsspørsmål
 •  Anbefale sekretariatet å revidere veiledningen hvis de finner det nødvendig
 •  Anbefale styret i MFU å revidere retningslinjer hvis de finner det nødvendig
 •  Anbefale styret i MFU å revidere produktlisten hvis de finner det nødvendig
 •  Behandle forhåndsuttalelser

Utvalget er vedtaksdyktig med 5 medlemmer/varamedlemmer tilstedeværende. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Klagen og eventuell dokumentasjon sendes enten via skjemaet se send inn klage, eller med vanlig post til MFU c/o ANFO, Arbins gate 2, 0253 OSLO. 

Klagens ordlyd sendes i retur til den som har klaget inn.

Habilitetsregler:
Medlemmene i utvalget skal være uavhengige i forhold til de saker som behandles.
Det enkelte medlems habilitet i de saker som skal behandles, skal vurderes i henhold til forvaltningslovens paragraf 6.
Habilitetsreglene gjelder ikke for forhåndsuttalelser.

Retningslinjer, veileder og produktliste:
Bransjen har sammen kommet frem til retningslinjene som MFU skal sørge for blir overholdt. Disse kan revideres av Foreningen MFUs styre.
Utvalget kan foreslå endringer i retningslinjene.
Bransjen har laget en veileder som skal supplere retningslinjene og en liste over typer produkter som er omfattet av ordningen.

Sanksjoner

Informasjonen som offentliggjøres skal inneholde hvem som er innklaget samt det angjeldende produkt og den konkrete ordlyden i vedtaket. Vedtak publiseres via nettsiden www.mfu.as, Facebook.no og NTB info.

I 2019 er MFU bestående av:

 • Fagutvalgets leder Inger Berg Ørstavik, professor ved Institutt for privatrett, UiO
   
 • Representant Hege Stensland Sveen, advokat i Virke 
  Vararepresentant Synnøve Smedal, advokat i Mondelez
 • Representant Geir Jostein Dyngeseth, Organisasjons og medlemsdirektør i COOP Norge SA
  Vararepresentant Stein Vik, sjef trade marketing Nestlè
 • Representant Johanna Kasanovic, Marketing Director Norway and Iceland i Coca-Cola
  Vararepresentant Line Hildonen Ramstad, Markedsdirektør Ringnes AS
 • Representant Anders Høgberg, Nutrition Manager Orkla                                   
  Vararepresetant: Aina Maria Lien, Fagsjef sunnhet og ernæring. Norgesgruppen ASA
 • Representant: Monica Edbo, seniorrådgiver avd miljø og helse, Helsedirektoratet
  Vararepresentant: Solveig Haukenes Aase, seniorrådgiver og jurist avd miljø og helse, Helsedirektoratet
 • Representant: Erik Loe, kommersiell direktør Norges Fotballforbund  
  Vararepresentant: Gorm Hoel, fagsjef samfunnspolitisk avdeling v Legeforeningen